Konsulttjänster

ProManus Consulting AB erbjuder olika uppdragstjänster.

Kvalitet. Har alltid arbetat med kvalitetsrelaterade frågor, men de senaste sex åren har varit mera fokuserade och målinriktade då jag varit verksam som bl.a. kvalitetschef. Jag har byggt upp processer inom företag och knutet mål och verksamhetsutveckling under ett gemensamt verksamhetsledningssystem. Därtill hör reklamationshantering, riskanalyser, avvikelsesystem och revisionshantering. Systemet har gett ”ringar på vattnet”, varför jag och delar av min org. har haft ett antal seminarier i ämnet. Är utbildad Lead Auditor för EN-ISO 9001, 14001, 18001/45001 och har även TS utbildning för internrevisorer.

Miljö och arbetsmiljö samt riskhantering. Ett alltmer omfattande arbete och nästan alltid underskattat. Inom detta område finns mycket att vinna, både för företaget direkt men också ett stort goodwill konto. Inom detta område har jag varit ytterst ansvarig både på miljö– och arbetsmiljösidan. Jag har tillsammans med mina miljösamordnare arbetat igenom ett nytt tillstånd vilket är en lång och omfattande process, och även här knutet hela miljöarbetet under ett och samma verksamhetsledningssystem. Gjort omfattande riskanalyser, avancerade haveriutredningar, olycksfall och företrätt företag båda nationellt och internationellt gentemot myndigheter. Jag innehar en certifierad miljöutbildning för revisorer. Systematiskt arbetsmiljöarbete ingår också i mitt åtagande.

Process. Inom processområdet har jag verkat som utvecklare och projektansvarig. Processindustrin skiljer sig rätt radikalt gentemot traditionell verkstadsindustri. Flöden och logistik är mycket viktigt, precis som att vardagsrationallisera genom tex förbättringsgrupper. Inom smältverksprocessen har jag varit ansvarig för att projektera och idriftsätta en ny degelugn för spånsmältning av mässing, samt driftsätta en helt ny tacklinje.

Projekt/Teknik. Har alltid jobbat med projekt i någon form och har en bred erfarenhet både som projektledare och projektdeltagare. Jag har vidareutvecklat en s.k. grindmodell för själva projektstyrningen och skrivit omfattande mängder av instruktioner i ämnet. Jag ansvarde tidigare för ett stort nordiskt samprojekt av vattengodkända metaller, där jag som orförande verkade för en Nordisk samsyn. Uppdragsgivare var Nordiska Rådet och jag ansvarde för en av 3 grupperingar, Industrigruppen, de övriga är myndighets -och forskningsgruppen. Projektet pågick till 2017.

Forskning. I tidigare samarbete med Nordic Brass Gusum AB bedrev jag forskning inom blyfria mässingslegeringar där skärbarhet och avzinkningsskydd är prioriterade områden. Legeringarna är patentsökta och godkända patent.

Ledarskap. Kanske det allra viktigaste området. Det går inte att nog betona hur viktigt det är att jobba med sitt ledarskap då detta direkt påverkar nästan alla resultat. Inom ledarskap har jag verkat både inom förbättringsgrupper, direkt ledarskap såsom chef, coach till andra företag och i viss mån som mentor.

Jag hoppas min bakgrund och erfarenhet inom dessa områden kan vara intressant för Ert företag. Jag kan fungera som mentor, linjechef, tf på en mängd olika positioner.

Med detta hoppas jag har väckt några tankar, och ser gärna fram emot ett personligt möte med en fördjupad diskussion som kan passa just Dig/Er.